Basiscursus normalisatie rechtspositie ambtenaren (niet behouden)

AmbtenarenBedrijfsvoering
20
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
€ 545,-
Investering
De Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren heeft voor veel ambtenaren grote gevolgen. Zij moeten een arbeidsovereenkomst afsluiten met de werkgever. Het huidige eenzijdige aanstellingsbesluit vervalt en daarmee ook de in het bestuursrecht geregelde bezwaar- en beroepsprocedures. VNG, IPO, UvW en het Rijk werken nauw samen om deze majeure operatie, waarbij honderden wetten en regelingen moeten veranderen, gestalte te geven. Deze interactieve cursus gaat in één dag in op de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren. Deelnemers maken kennis met de doelstellingen en achtergronden van deze wet en de wijze waarop een civielrechtelijke arbeidsverhouding vorm wordt gegeven.
In het programma komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • achtergrond en inhoud van de wet;
  • omzetting van de ambtelijke arbeidsverhouding in een civiele Arbeidsovereenkomst;
  • cao-recht;
  • functionerings- en beoordelingssystematiek in het civiele recht;
  • wijzigen van arbeidsvoorwaarden in het civiele recht;
  • ontslagrecht in het civiele recht;
  • civiel procesrecht;
  • casusbehandeling; capita selecta.
 
Tijdens de cursus is er niet alleen informatieoverdracht, maar ook veel ruimte voor interactie. Bij de informatieoverdracht ligt de nadruk op het systeem van de wetgeving, de basisbegrippen en de toepassing. Verdieping vindt plaats aan de hand van concrete casussen met een ruime mogelijkheid om vragen te stellen en te discussiëren.
De ééndaagse basiscursus wordt uitgevoerd door een mix van een ervaren juridische docent met gemeentelijke én een civiele arbeidsrechtpraktijk en de VNG. Zij adviseren centrale en decentrale overheden. Zij beschikken – naast inhoudelijke kennis – over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen zijn gegarandeerd.

Ook interessant voor u

Uitgelicht
Uitgelicht