Leergang Wmo Toezichthouders - De Wmo en toezichthouden: module 1 (niet behouden)

AmbtenarenSociaal domein
16
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
€ 275,-
Investering

Met de invoering van de Wmo 2015 is het toezicht op de Wmo veranderd. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. Ongeveer 200 gemeenten heeft dit via de GGD georganiseerd, de overige gemeenten voeren het zelf of gezamenlijk met andere gemeenten uit. Lokale Wmo-toezichthouders houden toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. De focus ligt op het doelmatig, doelgericht, cliëntgericht en veilig aanbieden en uitvoeren van voorzieningen. 
 
Professionaliseren
Wilt u als toezichthouder Wmo verder professionaliseren om deze taken beter uit te voeren? Wilt u meer zicht op uw taken en bevoegdheden als toezichthouder? Of juist uw vaardigheden als interviewer en schrijver van rapportages verder ontwikkelen? En meer leren over toezichthouden in een gemeentelijke context?
Het doel van deze modules is de kwaliteit van de toezichthouders bevorderen en verder professionaliseren. Omdat het toezicht op de Wmo veel raakvlakken heeft met het toezicht op de WLZ en Zvw dat de IGJ i.o. uitvoert is het van belang een goede samenwerkingspartner te zijn. 
 
De VNG academie heeft samen met de VNG en de GGD een divers leeraanbod ontwikkeld.
Dit leeraanbod bestaat uit een vijftal modules, die los van elkaar gevolgd kunnen worden, maar ook als compleet programma een professionalisering in uw vak betekenen. 

De Wmo en toezichthouden
De eerste module focust zich op de rol van toezichthouders op de Wmo. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de Do’s en Dont’s van toezichthouden doorgenomen. Daarbij wordt de praktijk continue in verbinding gebracht met wetenschappelijke inzichten, eigen ervaringen en die van anderen en wetgeving. Verschil in de mate van ervaring in het toezicht houden op de Wmo wordt benut om te delen en van elkaar te leren. Met het volgen van de module verkrijgt u meer inzicht in wat er allemaal komt kijken bij het toezicht houden en kunt u keuzes in het toezicht houden beter onderbouwen. De module is geschikt voor nieuwe als meer ervaren Wmo toezichthouders.
 
Deelnemers gaan met de trainer en elkaar in gesprek waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Wat is goed toezicht?
  • Algemene wet bestuursrecht
  • Type toezicht en effecten van toezicht
  • Vertrouwen en controle
  • Rol en gedrag toezichthouder

Achtergrond
Het toezicht op de Wmo is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van gemeenten. Het heeft een plaats in de gemeentelijke beleidscyclus. Het kwaliteitsbeleid gaat bijvoorbeeld over de deskundigheid van professionals, de naleving van de kwaliteitseisen in de wet en de eisen die de gemeente in contracten met aanbieders stelt.
 
De toezichthouder heeft twee taken. In de eerste plaats doet hij onderzoek naar calamiteiten en geweldsincidenten die instellingen verplicht bij hem moeten melden. In de tweede plaats houdt hij structureel toezicht op de naleving van kwaliteitseisen, bijvoorbeeld door signalen op te halen of door aanbieders te onderzoeken, zoals nieuwe aanbieders of aanbieders die onder verscherpt toezicht zijn gesteld.
De toezichthouder gaat uit van de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Wmo 2015, in de gemeentelijke verordening en in de contracten die met aanbieders zijn gesloten. Hij beschikt over verschillende bevoegdheden om zijn functie in te vullen. Zo kan hij inlichtingen inwinnen en cliëntdossiers van de zorgaanbieder inzien.
 
Deze module is een onderdeel van een leergang met 4 modules en een e-learning.