Leergang Wmo Toezichthouders - Toezicht houden in de gemeentelijke context: module 4

AmbtenarenSociaal domein
16
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
€ 275,-
Investering
Met de invoering van de Wmo 2015 is het toezicht op de Wmo veranderd. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. Ongeveer 200 gemeenten heeft dit via de GGD georganiseerd, de overige gemeenten voeren het zelf of gezamenlijk met andere gemeenten uit. Lokale Wmo-toezichthouders houden toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. De focus ligt op het doelmatig, doelgericht, cliëntgericht en veilig aanbieden en uitvoeren van voorzieningen. 

Professionaliseren
Wilt u als toezichthouder Wmo verder professionaliseren om deze taken beter uit te voeren? Wilt u meer zicht op uw taken en bevoegdheden als toezichthouder? Of juist uw vaardigheden als interviewer en schrijver van rapportages verder ontwikkelen? En meer leren over toezicht houden in een gemeentelijke context?
Het doel van deze modules is de kwaliteit van de toezichthouders bevorderen en verder professionaliseren. Omdat het toezicht op de Wmo veel raakvlakken heeft met het toezicht op de WLZ en Zvw dat de IGJ i.o. uitvoert is het van belang een goede samenwerkingspartner te zijn. 

De VNG academie heeft samen met de VNG en de GGD een divers leeraanbod ontwikkeld.
Dit leeraanbod bestaat uit een vijftal modules, die los van elkaar gevolgd kunnen worden, maar ook als compleet programma een professionalisering in uw vak betekenen. 
Toezichthouden in de gemeentelijke context
Module vier is geheel ontwikkeld om de gemeentelijke praktijk van de Wmo toezichthouder verder te verdiepen. In een dag worden de verschillende wetten waar een gemeente mee te maken heeft op overzichtelijk wijze gepresenteerd. Daarnaast zullen er veel casussen behandeld worden om te oefenen met de gemeentelijke praktijk: wat mag een gemeente wel en niet en wat mag u als toezichthouder wel en niet? Hoe gaat u om met moeilijke situaties? En hoe werkt u samen met al die andere inspecties? En hoe zit het dan met privacy? Welke politieke sensitiviteit heeft u nodig? Hoe houdt u nu toezicht op maatwerk? Door middel van veel (eigen) casussen wordt er geoefend met deze materie en wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk. Daarnaast is er veel ruimte voor interactie en leren van elkaar.
 
De training toezichthouden in de gemeentelijke context kent de volgende programmaonderdelen:
  • Toezicht in de gemeentelijke context: wettelijk kader, rol gemeente, maatwerk
  • Het speelveld, taken en sensitiviteit
  • Casussen waarmee de rol van toezichthouder binnen de gemeentelijke context verder wordt uitgediept, denk aan:
    • De positie en bevoegdheden van de toezichthouder
    • Positie verwerven en onafhankelijk optreden
    • Omgaan met privacygevoelige informatie
Deze casussen worden op basis van de digitale intake verder aangescherpt.
Achtergrond
Het toezicht op de Wmo is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van gemeenten. Het heeft een plaats in de gemeentelijke beleidscyclus. Het kwaliteitsbeleid gaat bijvoorbeeld over de deskundigheid van professionals, de naleving van de kwaliteitseisen in de wet en de eisen die de gemeente in contracten met aanbieders stelt.

De toezichthouder heeft twee taken. In de eerste plaats doet hij onderzoek naar calamiteiten en geweldsincidenten die instellingen verplicht bij hem moeten melden. In de tweede plaats houdt hij structureel toezicht op de naleving van kwaliteitseisen, bijvoorbeeld door signalen op te halen of door aanbieders te onderzoeken, zoals nieuwe aanbieders of aanbieders die onder verscherpt toezicht zijn gesteld.
De toezichthouder gaat uit van de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Wmo 2015, in de gemeentelijke verordening en in de contracten die met aanbieders zijn gesloten. Hij beschikt over verschillende bevoegdheden om zijn functie in te vullen. Zo kan hij inlichtingen inwinnen en cliëntdossiers van de zorgaanbieder inzien.

Deze module is een onderdeel van een leergang met 4 modules en een e-learning.