Leertraject Onderwijs 2023-2024

Dagen
4-8
Max. deelnemers
16
Investering
1795
Voor wie?
Ambtenaren
Eerste startdatum:
03 Sep. 2024 (Utrecht)

Schrijf je nu in!

Inschrijven Brochure
 • De praktijk centraal
 • Actueel én specifiek voor gemeenten
 • Op maat door heel Nederland

Om gemeenten te ondersteunen in de professionele aanpak van de educatieve regierol biedt de VNG Connect Academie een leertraject dat ingaat op zowel het werkveld van educatie als op het bekostigen van de voorziening onderwijshuisvesting in relatie tussen gemeente en bevoegde gezagsorganen.

Het leertraject onderwijs bestaat uit 2 onderdelen; Module Onderwijs (4 dagen) en een Module Onderwijshuisvesting (4 dagen) van 9:30 t/m 16:30 uur.

Via het inschrijfformulier kunt u kiezen welke modules u wilt volgen.

Module Onderwijs Algemeen
Module Onderwijshuisvesting
Dinsdag 10-9-2024

Het programma is als volgt opgebouwd:

Vierdaagse Module Onderwijs
De module Onderwijs geeft u in vier dagen een uitgebreide introductie in de wereld van voor- en vroegschoolse educatie en (passend) onderwijs. Voorafgaand aan de training geeft u de docent inzicht in uw startsituatie middels een digitale intake en levert u een casus aan. U krijgt ook nog voorafgaand aan het traject een persoonlijk digitaal onderzoek aangeboden waarbij u inzicht krijgt in hoe u zich persoonlijk verhoudt tot het profiel dat van u verwacht wordt in uw functie. U krijgt tools aangereikt om de regierol die gemeenten hebben beter te kunnen uitvoeren en u krijgt inzicht in de samenhang tussen passend onderwijs en preventieve jeugdhulp. Tevens krijgt u handvatten om de integraliteit in het eigen gemeentehuis te bevorderen en mede-eigenaarschap te realiseren bij uw collega’s.

Verder ontvangt u veel informatie over hoe de voor- en vroegschoolse educatie en het onderwijs is georganiseerd en wat de wettelijke taken zijn die gemeenten moeten uitvoeren op deze terreinen. U gaat op de eerste dag al meteen aan het werk met uw eigen casus en de voortgang van deze casus wordt iedere dag besproken. Uiteraard wordt er tijd uitgetrokken voor het uitwisselen en inbrengen van ervaringen. Door decentralisaties van overheidsbeleid (Jeugdwet, WMO en Participatiewet) is de rol van de gemeenten op onderwijsgebied belangrijker geworden en deze cursus helpt u de verbanden te zien en conclusies te trekken voor uw eigen dagelijkse praktijk.

De inhoud van de module zal verder met de deelnemers worden afgestemd.

De onderdelen van deze module zijn onder andere:

 • Eigen vaardigheden: krachtenveldanalyse, omgaan met weerstand, motivatietheorie, eigenaarschap bevorderen
 • Aanpak laaggeletterdheid
 • Gemeentelijke onderwijsachterstandsbestrijding
 • Voor- en vroegschoolse educatie
 • Rol en toezichtskader van de inspectie
 • Verschillende overlegvormen (LEA en OOGO)
 • Wettelijke taken gemeenten
 • Passend onderwijs
 • Brede school en IKC’s
 • Leerlingvervoer

Vierdaagse Module Onderwijshuisvesting
In de module onderwijshuisvesting worden de deelnemers stapsgewijs meegenomen in het stelsel onderwijshuisvesting. De ontstaansgeschiedenis en context wordt gesproken. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de rol, taak en instrumenten van gemeenten en schoolbesturen op het gebied van onderwijshuisvesting, onder meer aan de hand van de modelverordening(en) van de VNG. Dit alles wordt geplaatst binnen de context van de onderwijswetgeving, jurisprudentie en nieuwe ontwikkelingen in het veld. De inhoud van de module wordt geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Er is ruimschoots de gelegenheid om eigen vragen en casuïstiek in te brengen.

De inhoud van de module zal verder met de deelnemers worden afgestemd.

De onderdelen van deze module zijn onder andere:

 • Uitgangspunten van de modelverordening voorzieningen onderwijshuisvesting van de VNG
 • Procedurele aspecten
 • Bouworganisatievormen en aanbesteden
 • Verhuur van delen van een schoolgebouw
 • Doordecentralisatie
 • De materiele financiële gelijkstelling
 • Eigendom en beheer van multifunctionele accommodaties en IKC

De kwaliteit van het leertraject wordt gegarandeerd door de inzet van docenten met onderwijs gerelateerde ervaring. Het leertraject wordt begeleid door één vaste docent. Experts worden uitgenodigd als co-docent zoals in het geval van het thema Onderwijshuisvesting.

Ons aanbod is ook als Incompany beschikbaar

Na deelname aan de training:

 • kent u het werkveld van educatie en onderwijsachterstandenbeleid met een aantal sleutelbegrippen; 
 • kunt u een krachtenveldanalyse maken en deze toepassen in de eigen werksituatie;
 • heeft u uw vaardigheden vergroot ten aanzien van het nemen van de regierol.
 • kent u het werkveld van Passend onderwijs en de samenwerkingsverbanden.
 • kent u de dwarsverbanden die er zijn met jeugdzorg en voor- en vroegschoolse educatie.
 • heeft u inzicht in het stelsel onderwijshuisvesting en de rol van de gemeente en de schoolbesturen binnen het stelsel.
 • kent u de uitgangspunten van de modelverordening voorzieningen onderwijshuisvesting van de VNG.
 • kunt u ontwikkelingen op het vlak van onderwijshuisvesting duiden en vertalen naar uw dagelijkse praktijk.