Leerkring Wmo Toezichthouders

AmbtenarenSociaal domein
16
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Kosteloos
Investering

Sinds de invoering van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo. Er is in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan, maar er is ook nog veel te leren. 

Daarom biedt de VNG, naast de leergang voor Wmo-toezichthouders, ook deze kosteloze leerkring aan. Het doel van de leerkring is om samen te werken aan professionalisering door het delen van kennis en ervaringen. Het is dus nadrukkelijk een leerkring voor én door Wmo-toezichthouders. Meldt u dus vooral aan als u wilt leren van uw vakgenoten en uw eigen tips & tricks wilt delen.

Elke bijeenkomst staat één thema centraal. De inleiding wordt verzorgd door één of meerdere sprekers die zelf Wmo-toezichthouder zijn, of door iemand die zich met dit thema bezighoudt. De bijeenkomsten zijn los te bezoeken, maar het heeft de voorkeur als deelnemers zich voor alle drie de bijeenkomsten aanmelden. Zo leren we als groep en bouwen steeds voort op de leerervaringen. 

Deze bijeenkomsten zijn kostenloos. Wanneer u zich niet afmeldt, of niet 5 werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst, dan bent u een no-show fee verschuldigd voor de gemaakte kosten.

Bijeenkomst 1 - De waarde van toezicht in de kwaliteitscyclus sociaal domein
Donderdag 27 juni van 12.30 – 17.00 uur in Almere

De toezichthouder heeft een bijzondere plek binnen de gemeentelijke organisatie. Het kan waardevol zijn om als toezichthouder korte lijnen te hebben met bijvoorbeeld de beleidsafdeling, inkoop of contractmanagement. Maar hoe richt u dit goed in, zonder uw onafhankelijke positie op het spel te zetten? En hoe zorgt u er samen voor dat het toezicht ook daadwerkelijk leidt tot een betere kwaliteit van zorg en ondersteuning? In deze bijeenkomst biedt Almere een kijkje in de keuken, maar is er ook ruimte om andere ervaringen te delen.

Omdat deze bijeenkomst draait om het goed positioneren van de toezichthouder binnen de gemeentelijke kwaliteitscyclus, nodigen we deelnemende toezichthouders van harte uit om een collega met een andere rol mee te nemen (zoals een beleidsmedewerker of contractmanager).

De inleiding door gemeente Almere omvat de volgende onderdelen:

  1. Werken vanuit de relatie (Arend van Dijk, contract- en leveranciersmanager)
  2. Praktijkvoorbeeld van (Rob Fennema, toezichthouder)
  3. Transformatie van kwaliteit en toezicht en interactief deel (Dirk Albert Prins, senior adviseur)

Bijeenkomst 2 - Verbinding toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid: op zoek naar goede praktijkvoorbeelden!
Donderdag 9 mei van 09.30 - 12.30 uur in Utrecht

Sinds 2016 hebben gemeenten bij het VNG Casusteam Fraude ruim 200 cases ingebracht over onrechtmatigheden (en soms zelfs fraude) bij de uitvoering van de Wmo 2015  en de Jeugdwet. In veel gevallen blijkt dat als er sprake is van onrechtmatigheden en/of fraude, ook de kwaliteit van zorg en ondersteuning niet in orde is.

Toch is er in veel gemeenten een strikte scheiding tussen het kwaliteitstoezicht en het toezicht op de rechtmatigheid. Bijvoorbeeld het feit dat het nog voorkomt dat de afdeling inkoop niet altijd goed op de hoogte gebracht wordt van (fraude)signalen, terwijl inkoop een cruciale rol vervult bij de contractering van zorgaanbieders.

Juist omdat er geen blauwdruk is voor de samenwerking tussen toezichthouders op het gebied van kwaliteit en rechtmatigheid, valt er samen veel te ontdekken en te leren. Drie toezichthouders delen hun ervaringen: wat heeft u aan elkaar, wanneer trekt u samen op en hoe kunt u elkaars signalen verrijken?

In deze bijeenkomst worden o.a. de volgende vragen op interactieve wijze besproken en bediscussieerd met de deelnemers. Dit alles onder leiding van een ervaren procesbegeleidster, Petra Jagt.

  1. Hoe werkt u als toezichthouders kwaliteit en rechtmatigheid effectief samen? Hoe betrekt u andere onderdelen van de gemeentelijke organisatie daarbij? Wat werkt wel goed en wat minder? 
  2. Wie heeft welke rol binnen de gemeente? Waar zitten verschillen van aanpak?

Bijeenkomst 3 - Proactief toezicht en uitwisselen tips & tricks
Dinsdag 4 juni van 12.30 - 17.00 uur in Den Haag

De Wmo2015 biedt gemeenten veel ruimte om het toezicht naar eigen inzicht in te richten. De meeste gemeenten zijn momenteel uitsluitend bekend met reactief toezicht: zij laten hun toezichthouder onderzoek doen naar aanleiding van een melding van een calamiteit, signaal of klacht. Veel minder gemeenten voeren proactief (of thematisch) toezicht uit. Een gemiste kans, omdat gemeenten juist daarmee breder zicht kunnen krijgen op de kwaliteit van zorg en ondersteuning in de praktijk.

GGD Rotterdam-Rijnmond houdt zich al langere tijd bezig met proactief toezicht. Dit toezicht richt zich op een jaarlijkse selectie van zorgaanbieders en vooraf vastgestelde thema’s, zoals bepaalde groepen cliënten die maatschappelijk gezien een groot risico lopen. Op die manier kan de toezichthouder vroegtijdig knelpunten en gebreken in de kwaliteit van ondersteuning blootleggen (vóórdat een calamiteit zich voordoet).

In deze laatste sessie wil de GGD Rotterdam-Rijnmond collega-toezichthouders meenemen in de mogelijkheden en werkwijze van deze vorm van toezicht houden. Daarnaast zal er ruimte zijn om te sparren met de GGD Rotterdam-Rijnmond en andere toezichthouders over het doen van onderzoek en zaken waar je tegenaan loopt. Voor een goede voorbereiding willen we je verzoeken om specifieke vragen of thema’s bij je aanmelding door te geven. Je krijgt hiervoor een intakevragenlijst met een aantal vragen over het toezicht dat jij momenteel uitvoert, zodat GGD Rotterdam-Rijnmond een beeld heeft van de samenstelling van de groep.

De leerkring wordt begeleid door een procesbegeleider. Er zijn verschillende (gemeentelijke) sprekers die een bijdrage leveren aan het programma van die dag. Daarnaast wordt er verwacht dat iedereen een actieve bijdrage levert en de kracht van de groep wordt ingezet om te leren en inspireren.