Leertraject Onderwijs voorjaar 2019

UtrechtAmbtenarenSociaal domein
16
Max. deelnemers
8
Aantal dagen
Utrecht
Locatie
€ 3495,-
Investering
Om gemeenten te ondersteunen in de professionele aanpak van de educatieve regierol biedt de VNG Academie een leertraject dat ingaat op zowel het werkveld van educatie als het bekostigen van de voorziening huisvesting onderwijs in de relatie gemeente en bevoegde gezagsorganen.
 
 
Het programma is als volgt opgebouwd:
 
Vierdaags leertraject onderwijs (module 1 t/m 3) 
Data: 19 maart, 2, 16 en 30 april 2019 
 
Module 1: Educatie en onderwijsachterstandenbeleid
 • Lokale educatieve agenda/Regionale educatieve agenda en bestuursakkoorden;
 • voor- en vroegschoolse educatie/startgroepen en ouderprogramma’s;
 • onderwijsachterstanden en leerlinggewichten;
 • toetsing, monitoring en evaluatie;
 • inspectiekader basisonderwijs en voorschool en toezichthouders;
 • regierol gemeenten en de krachtenveldanalyse;
 • ouderbeleid;
 • algemene informatie WEB;
 • focus aanpak laaggeletterden; wat gebeurt er al in je eigen gemeente?
Module 2: Passend onderwijs en samenwerkingsverbanden
 • Transitie jeugdzorg;
 • regelgeving;
 • rolverdeling schoolbesturen en samenwerkingsverband;
 • visie samenwerkingsverband (expertmodel versus schoolmodel);
 • eigen gemeente in kaart, regierol gemeente;
 • werkgroepen en stuurgroepen;
 • Belbin’s teamrollen;
 • communicatie.
Module 3: Brede school, combifuncties, integraal Kind Centrum, krimp, samenwerking maatschappelijke instellingen
 • Basale aspecten onderwijshuisvesting;
 • maatschappelijke achtergronden en verschillende verschijningsvormen;
 • regierol gemeente;
 • samenwerking onderwijs en maatschappelijke instellingen;
 • confronteren en vergaderen.
Vierdaags leertraject onderwijshuisvesting (module 4)
Data: 21 mei, 11 en 25 juni en 9 juli 2019 
 
Module 4 : Onderwijshuisvesting
 • uitgangspunten van de modelverordening voorzieningen onderwijshuisvesting van de VNG;
 • procedurele aspecten;
 • de gemeentelijke rol bij het aanbesteden;
 • verhuur van delen van een schoolgebouw;
 • doordecentralisatie;
 • de materiele financiële gelijkstelling;
 • het beheer van multifunctionele accommodaties.
De kwaliteit van het leertraject wordt gegarandeerd door de inzet van docenten met onderwijs gerelateerde ervaring. Het leertraject wordt begeleid door één vaste docent. Experts worden uitgenodigd als co-docent zoals in het geval van het thema Onderwijshuisvesting.
Het leertraject onderwijs bestaat uit 2 onderdelen; een vierdaags leertraject onderwijs (module 1 t/m 3) en een vierdaags leertraject onderwijshuisvesting (module 4).
We bieden het leetraject als één pakket aan, maar het is ook mogelijk om de twee vierdaagse trajecten los van elkaar te volgen.
 
Kosten
De prijs voor een losse vierdaagse module (1 t/m 3 of 4) is € 1.975,-
De prijs voor het hele achtdaagse pakket (module 1 t/m 4) is € 3.495,-
 
Via het inschrijfformulier kunt kiezen welke modules u wilt volgen.