Masterclass contracteren door de overheid

UtrechtAmbtenarenBedrijfsvoering
20
Max. deelnemers
2
Aantal dagen
Utrecht
Locatie
€ 1095,-
Investering
De overheid maakt voortdurend afspraken met burgers en bedrijven. In een tendens waarin zij zich bovendien meer en meer terugtrekt, lijkt het sturen via overeenkomsten belangrijker te worden. De geldende regels zijn dan ook anders dan afspraken tussen burgers en bedrijven onderling. Daarenboven wordt in de publieke sector gecontracteerd over publiekrechtelijke bevoegdheden.
Tijdens deze masterclass staan niet alleen belangrijke begrippen als afdwingbaarheid, bevoegdheid en precontractuele fase centraal. Ook krijgt u antwoord op de vraag wanneer moet worden aanbesteed en hoe bij het contracteren om te gaan met beleidswensen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de gestandaardiseerde algemene voorwaarden (VNG, ARBIT, ARIV en ARVODI) waarmee op zowel gemeentelijk als Rijksniveau wordt gewerkt.
Module 1: contracteren over privaatrechtelijke en publiekrechtelijke bevoegdheden
 • Diverse overeenkomsten die met de overheid kunnen worden gesloten;
 • het maken van afspraken over de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden en de speciale normen die gelden voor de publieke sector;
 • de afdwingbaarheid van afspraken;
 • de bevoegdheid om te beslissen een overeenkomst aan te gaan en de precontractuele fase;
 • behandeling van het leerstuk van onbevoegde vertegenwoordiging.
 
Module 2: integriteit en grenzen
 • Hoe kan integriteit worden meegenomen in overeenkomsten;
 • welke grenzen gelden voor het contracteren door de overheid, zoals de tweewegenleer en staatssteun;
 • hoe moet rekening worden gehouden met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
 
Module 3: contracteren en aanbesteden
 • Werkingssfeer aanbestedingsrecht bij contracteren door de overheid;
 • het privaatrechtelijke domein met beleidsdoelstellingen, zoals social return, duurzaamheid en integriteit versus beleid in overheidscontracten;
 • hoe om te gaan met het niet-naleven van deze belangrijke nevenverplichtingen.
 
Module 4: contracteren met standaard algemene voorwaarden
 • Inhoudelijke toelichting op standaard algemene voorwaarden op zowel gemeentelijk als Rijksniveau;
 • de vergelijking tussen de ARVODI/ARIV van het Rijk en de lokale VNG-voorwaarden;
 • de invloed van de Gids Proportionaliteit;
 • het wettelijk kader voor diensten (overeenkomst van opdracht, art. 7:400-413 BW) en andere kaders die voor algemene voorwaarden van belang zijn, zoals de regeling in de wet (art. 6:231-6:247 BW);
 • praktische tips voor het opstellen van overeenkomsten.
Het docentencorps bestaat uit een divers gezelschap van juridische experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van contracteren binnen gemeente en de Rijksoverheid. Daarbij wordt geput uit het netwerk van de Academie voor Overheidsjuristen, Academie voor Wetgeving, de VNG en BZK.