Nieuw

Training Energietransitie voor ambtenaren

AmbtenarenFysieke leefomgeving
20
Max. deelnemers
3
Aantal dagen
€ 995,-
Investering
De komende jaren gaat de transitie in de gebouwde omgeving bij veel gemeenten versnellen. De energietransitie gaat ingrijpen in de leefwereld van burgers. Er komen substantieel meer duurzame energieoplossingen, meer energiebesparing en meer circulaire oplossingen. In dit vraagstuk acteren steeds meer betrokkenen en belanghebbenden.
Op dit moment wordt het klimaatakkoord ontwikkeld waarvan op 10 juli 2018 de hoofdlijnen zijn aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast zijn er de laatste maanden veel coalitieakkoorden gesloten waarin energietransitie al een belangrijk onderdeel is. Veel gemeenten formuleren beleid als ‘van het gas af’ en ‘energieneutraal worden’. Dit zijn noodzakelijke en/maar ook zeer ambitieuze plannen in een zeer politieke context en sterk aanwezige publieke opinies.

Als professional heeft u bij deze ontwikkelingen een wezenlijke rol. Er komt in deze grote maatschappelijk opgave met veel belanghebbenden, veel op u af. Er is geen voorgeschreven aanpak en de politieke gevoeligheid is hoog. Daarbij heeft u te maken met een veranderlijke context zoals wet- en regelgeving vanuit Rijk en de provincie, snel veranderende marktontwikkelingen én interne veranderingen in organisaties. Naast inhoudelijke kennis vraagt dit ook als persoon om een andere aanpak, waarbij veel meer regisserend en netwerkend gewerkt moet worden, samen met betrokkenen en belanghebbenden.

Doel training
In de energietransitie zijn geen standaardoplossingen, geen standaardaanpak, laat staan dat er een beste oplossing en aanpak bestaat. De trainingen van de VNG Academie zijn erop gericht u snel vertrouwd te maken met de opgave en nieuwe taakopvatting en werkwijzen, om stappen te kunnen zetten in de complexe omgeving van de energietransitie.
In de training verkennen we het inhoudelijke werkveld, het instrumentarium en context van de energietransitie in breder kader en het klimaatakkoord. Daarnaast gaan we in op de rolinvulling en persoonlijk leiderschap van de professional bij de gemeente. Dit doen we door een combinatie aan te bieden van kennis over inhoud, rol en proces en het gezamenlijk uitwerken van eigen cases. 

De training bestaat in totaal uit vier dagdelen. Er wordt gestart met 1 hele dag, gevolgd door 2 dagdelen.
Het programma is opgebouwd uit drie modules en ziet er als volgt uit:

Module 1: Kennismaking en introductie in de energietransitie (1 dag: van 09.00 – 17.00 uur)
Ochtend (lerende groep vormen)
Kennismaking, verwachtingen & leerdoelen
De energietransitie en het Klimaatakkoord
Het kWh-minicollege (wat is warmte, elektriciteit, kWh, PJ, ton CO2 etc.)
Het beleid-minicollege (welke markten, beleid en wetten)
Eigen rol in energietransitie
Eigen casuïstiek deel I.
 
Middag (introductie in de energietransitie en eigen rol)
Minicollege sturingstijlen (o.a. top-down & bottum-up)
Eigen casuïstiek deel II
Reacties op basis van kennis vanuit minicollege en uit groep
Definiëren van voorbeeldcase: de probleemstelling
Voorbeeldcase: wie zijn de stakeholders
Definiëren aanvullende informatiebehoefte volgende modules.
 
Module 2: Ik en de energietransitie (eigen praktijk n.a.v. de 1e module) (1 dagdeel: van 13.30 – 17.00 uur)
Evt. aanvullende inhoudelijke bespreking (bijv. bij veranderingen in wet- regelgeving)
Korte wrap-up en behandeling vragen
Behandeling aangebrachte case in groepssessie.
 
Module 3: Wij en de transitie (eigen praktijk & werken naar intervisie) (1 dagdeel: van 13.30 – 17.00 uur)
Evt. aanvullende inhoudelijke bespreking (bijv. bij veranderingen in wet- regelgeving)
Korte wrap-up en behandeling vragen
Behandeling aangebrachte case in groepssessie
Borging en afronding.
 
Vooraf vindt een digitale intake plaats, waarbij de trainers kennis nemen van de belangrijkste leervragen.
De VNG Academie werkt met trainers uit de (gemeentelijke) praktijk. Zo garanderen we tijdens het programma een sterke koppeling tussen de theorie en praktijk. Zij beschikken - naast inhoudelijke kennis - over ruime didactische ervaring zodat aansluiting bij leerdoelen en leerwensen is gegarandeerd.
Deze training wordt verzorgd door twee transitiedoeners. De trainers zijn energietransitiedeskundigen met diverse ervaring en inhoudelijke expertise en ervaring in innovatie en de uitrol van energietransitie in de praktijk. Ze combineren dat met procesmatige begeleiding, zoals transitie- en veranderkunde, systemisch werken en persoonlijke ontwikkeling. 
Ambtenaren die (gaan) werken aan de energietransitie die actief zijn als beleidsadviseur, projectleider of bestuursadviseur, met of zonder ervaring in ruimtelijke ordening. We gaan er van uit dat deze persoon dossierhouder is op energietransitie en houden rekening met ambtenaren die dit voltijds doen en ambtenaren die dit als onderdeel van hun werkzaamheden moeten doen.
Achtergrond
In de energietransitie zijn lokale partijen, waaronder de gemeenten en inwoners, aanjager.
Lokale overheden zijn vanuit verschillende rollen faciliterend en in toenemende mate kaderstellend. Het Rijk geeft steeds duidelijker beleid en instrumentarium, en lokale overheden krijgen meer bevoegdheden om hun ambities ook daadwerkelijk waar te kunnen maken.
 
Klimaatakkoord
Een grote factor binnen de energietransitie is het klimaatakkoord dat op dit moment wordt ontwikkeld en waarvan op 10 juli jl. de hoofdlijnen aangeboden zijn aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het is inmiddels vrij zeker dat de besluitvorming over energielandschap bij lokale overheden wordt neergelegd via de zogenaamde Regionale Energie Strategie en integrale wijkaanpak. Daar wordt gekozen waar welke energiestrategie ingezet wordt, om lokaal draagvlak goed te organiseren. Ook zegt het hoofdlijnakkoord dat de ambitie is dat hernieuwbare elektriciteit voor 50% in eigendom moet komen van de omgeving. Er wordt vanuit het akkoord gezorgd dat zowel kennis als instrumentarium beschikbaar komt en dat de zogenaamde governance adequaat ingeregeld wordt.
Na behandeling door minister en Tweede Kamer, en berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving, moeten deze hoofdlijnakkoorden door alle stakeholders worden afgerond. VNG en IPO, alsmede het (groene) bedrijfsleven, N.G.O.’s en netbeheerders zijn betrokken bij het akkoord.
 
 

Ook interessant voor u

Uitgelicht