Training Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling consulenten/wijkteams

Utrecht, UtrechtAmbtenarenSociaal domein
16
Max. deelnemers
3
Aantal dagen
Landelijk
Locatie
€ 695,-
Investering

Jaarlijks hebben naar schatting tussen de 200.000 en 230.000 mensen te maken met ernstig of herhaaldelijk huiselijk geweld. Per jaar overlijden er zelfs 50 mensen in Nederland aan huiselijk geweld. En dat aantal is al jaren hetzelfde… (Bron nu.nl, april 2016)

Wie beroepsmatig te maken krijgt met huiselijk geweld vindt het soms lastig om daarbij de juiste stappen te zetten en hulp te zoeken/bieden. De Wet ‘Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ geeft hierbij ondersteuning. Deze wet verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten om een meldcode vast te stellen en het gebruik daarvan te bevorderen. Per 1 januari 2019 wordt deze aangescherpt.

De verbeterde meldcode hanteert een afwegingskader; dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet.

Vanaf 1 januari 2019 is de professionele norm om situaties waar sprake is van ernstige of langdurige onveiligheid te melden bij Veilig Thuis. De meldcode is hiervoor aangepast met een zogenaamd afwegingskader. De meldcode kent dan vijf stappen:

 • Onder stap 1 brengt u signalen goed in kaart:
 • Tijdens stap 2 overlegt u met een collega of met Veilig Thuis:
 • Onder stap 3 bespreekt u uw zorgen met betrokkenen;
 • In stap 4 weegt u alle verkregen informatie. Zijn uw zorgen daarmee verdwenen dan sluit u de meldcode.
 • Is uw vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld niet geheel weggenomen, dan beslist u in stap 5 over melden en hulpverlenen.

De training bestaat uit twee dagdelen.

Als professional werkt u waarschijnlijk al langer met de meldcode. Dit betekent niet dat het werken met de meldcode gemakkelijk is. In deze training staan we in het ochtenddeel stil bij de volgende onderdelen:

 • Verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en de signalen ervan
 • Wat is de nieuwe meldcode? Het ‘what’s new’ komt aan orde, maar ook wat het werken met de meldcode voor u als professional ingewikkeld maakt:
  • Wat vraagt het van u?
  • Wat is lastig aan signaleren?
  • Hoe bespreekt u vermoedens?
  • En….wat heeft u verder nog hierbij nodig?

Tegelijkertijd bieden deze nieuwe ontwikkelingen de gelegenheid om stil te staan bij uw rol in het werken met de meldcode:

 • Wat gaat goed?
 • Wat vindt u lastig?

Tijdens het tweede dagdeel wordt vooral aandacht besteed aan de manier waarop deze thema’s bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Hiervoor wordt een trainingsacteur ingezet die specifiek op dit thema is opgeleid. De training is interactief; naast diverse werkvormen worden illustratieve animaties als filmmateriaal ingezet. U wordt uitgenodigd om eigen casussen in te brengen.

De training wordt verzorgd door een trainer die jarenlange ervaring heeft in het geven van trainingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, in het bijzonder bij de politie, gemeenten en maatschappelijke (welzijns)organisaties. Hierdoor is de aansluiting tussen leerdoelen en leerwensen gegarandeerd.

Ook interessant voor u