Training Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling consulenten/wijkteams

UtrechtAmbtenarenSociaal domein
16
Max. deelnemers
1
Aantal dagen
Utrecht
Locatie
€ 695,-
Investering

Jaarlijks hebben naar schatting tussen de 200.000 en 230.000 mensen te maken met ernstig of herhaaldelijk huiselijk geweld. Per jaar overlijden er zelfs 50 mensen in Nederland aan huiselijk geweld. En dat aantal is al jaren hetzelfde… (Bron nu.nl, april 2016)

Wie beroepsmatig te maken kan krijgen met huiselijk geweld vindt het soms lastig om daarbij de juiste stappen te zetten en hulp te zoeken/bieden. De Wet ‘Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ geeft hierbij ondersteuning. Deze wet verplicht organisaties en zelfstandige beroepskrachten om een meldcode vast te stellen en het gebruik daarvan te bevorderen.

Een meldcode bestaat uit een stappenplan bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Deze stappen leiden professionals door het proces waarin zij tot het besluit komen om al dan niet een melding te doen bij Veilig Thuis.

Het doel van de wet is niet zozeer om te komen tot zoveel mogelijk meldingen, maar om professionals te ondersteunen in een tijdige en effectieve aanpak van geweld in huiselijke kring.

Deze interactieve training gaat in op de aangescherpte Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. U maakt kennis met de doelstellingen en achtergronden van deze wet en de daarbij horende verplichte stappen.

De training bestaat uit twee delen. 's Ochtends komt de theorie rondom de materie aan bod; diverse vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en de gevolgen ervan.
's Middags wordt vooral aandacht besteed aan de manier waarop deze thema’s bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Hiervoor wordt een trainingsacteur ingezet die specifiek op dit thema is opgeleid. De training is interactief; naast diverse werkvormen worden illustratieve animaties als filmmateriaal ingezet. De deelnemers worden uitgenodigd om eigen casussen in te brengen.

De training wordt verzorgd door een trainer die jarenlange ervaring heeft in het geven van trainingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, in het bijzonder bij de politie, gemeenten en maatschappelijke (welzijns)organisaties. Hierdoor is de aansluiting tussen leerdoelen en leerwensen gegarandeerd.

Ook interessant voor u